Schrack Technik d.o.o.

Splošni prodajni pogoji

1. člen - S temi pogoji se prodajalec in  kupec dogovorita   o medsebojnih  obveznostih, pravicah in dolžnostih  za tekoče in nemoteno medsebojno poslovanje.

2. člen - Prodajalec prodaja in dobavlja izdelke kupcem samo v skladu s temi pogoji. Določila kupčevih splošnih poslovnih pogojev prodajalca ne zavezujejo v nobenem primeru, niti če jih prodajalec ni izrecno zavrnil.

3. člen - Prodajalec uporablja za hitrejši razvoj poslovne komunikacije s kupcem, za obdelavo poslovne dokumentacije in poslovnih dogodkov računalniško obdelavo podatkov. V zvezi s tem prodajalec jamči kupcu, da bo vse podatke, ki so mu posredovani v zvezi z medsebojnim poslovnim razmerjem, uporabljal izključno interno, znotraj podjetja in v omenjenem obsegu, to je za potrebe računalniške obdelave določenega poslovnega dogodka.

4. člen - Prodajalec bo poskrbel tudi za spoštovanje določil Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS št.: 86/2004), zlasti pa za to, da omenjeni podatki ne bodo dostopni tretjim nepooblaščenim osebam.

5. člen - Za naročila investicijske opreme, kompletnih objektov in specifičnega neserijskega blaga se stranki dogovorita o posebnih prodajnih in plačilnih pogojih.

2.1.Način medsebojnega sporazumevanja in dogovarjanja

 

2.1.1. Ponudba

7. člen - Različna dokumentacija, ki jo prodajalec priloži k ponudbi, na      primer: slike, skice, risbe, podatki o teži, zmogljivosti in podobno je samo informativne narave in prodajalca ne zavezuje, razen, če prodajalec pisno obvesti kupca, da je priložena dokumentacija obvezujoče narave.

Na dokumentaciji, omenjeni v prejšnji točki, obdrži prodajalec avtorsko pravico. Kupec ne sme v nobenem primeru omenjene dokumentacije razmnoževati, razpečavati ali kako drugače seznanjati z njo tretje osebe.

Prodajalec si pridržuje pravico konstrukcijskih sprememb na izdelkih.

 

2.1.2.  Naročilo

8. člen - Kupec daje prodajalcu naročila blaga pisno. Naročilo mora vsebovati:

- točen naslov prejemnika in plačnika blaga,
- davčno številko
- nazive in količine naročenega blaga,
- željeni dobavni rok,
- način odpreme,
- način plačila,

in druge pogoje, ki so prodajalcu potrebni za pravilno in nemoteno izvedbo.

9. člen - Kupec se zavezuje, da je naročilo izstavljeno v smislu 45. člena 3. odstavka (za družbe z omejeno odgovornostjo in druge družbe) oziroma 73. člena 5. odstavka (za podjetnike) Zakona o gospodarskih družbah.

10. člen - Naročilo kupca je sprejeto takrat, ko ga prodajalec pisno potrdi. Vsi nadaljnji pogovori med prodajalcem in kupcem (po telefonu, telefaksu ali ustni dogovori) kakor tudi kasnejše spremembe in dopolnitve teh dogovorov so veljavni samo, če jih prodajalec pisno potrdi.

11. člen - Če kupec od naročila, potem ko ga je prodajalec pisno potrdil, enostransko odstopi, mora poravnati vse stroške, ki so nastali v zvezi z naročilom.

 

2.1.3. Potrditev naročila

12. člen - Prodajalec potrdi naročilo kupcu najkasneje v 3 delovnih dneh od prejema naročila. Potrditev naročila mora vsebovati označbo blaga in naziv, ceno za blago, predvideni dobavni rok, naslov plačnika blaga in prejemnika blaga, način transporta, številko kupčevega naročila in plačilne ter druge pogoje, ki so prodajalcu potrebni za pravilno in nemoteno izvedbo.

13. člen - Rok za sprejem potrditve naročila je 7 dni od dneva izstavitve. Prodajalec je vezan na potrditev naročila do izteka roka, ki je določen za njen sprejem. Kupec mora svoje pripombe posredovati prodajalcu v 3 delovnih dneh od izdaje potrditve. Če kupec v tem roku pisno ne zahteva sprememb ali od naročila ne odstopi, bo prodajalec menil, da se strinja s pogoji iz potrditve naročila.

14. člen - Če ima prodajalec blago na zalogi in če so izpolnjeni vsi drugi pogoji, bo prodajalec v 3 delovnih dneh odposlal naročeno blago na naslov kupca oziroma prejemnika blaga.

 

2.1.3.1.  Cene

15. člen - Cene so veleprodajne, fco skladišče prodajalca,  oblikovane na podlagi cen proizvajalca, vkalkuliranih stroškov poslovanja in drugih stroškov. Če plačilo ni zavarovano si pred iztekom dobavnega roka pridržujemo pravico do spremembe cen, če se spremeni katera od gornjih kalkulacijskih osnov.

16. člen - Cene so brez davka na dodano vrednost. DDV se obračuna posebej, kar je razvidno iz dokumentov. DDV je obračunan v smislu veljavne zakonodaje.

 

2.1.3.2.  Rabat

17. člen - Prodajalec kupcu načeloma ne priznava rabata.

18. člen - Izjemoma bo prodajalec kupcu priznal rabat na podlagi medsebojnega poslovanja ( promet, redno plačevanje, obseg naročila,...) Prodajalec bo tako dogovorjen rabat obračunal na vsaki fakturi posebej in ga takoj odbil od zneska fakture.

Višina rabata je dogovorjena.
 
19. člen - Za izdelke, ki se prodajajo v "akcijski prodaji", ni rabata. Stranki se za akcijski rabat dogovorita posebej.

 

2.1.3.3.  Dobavni rok

20. člen - Dobavni rok začne teči z dnem, ko prodajalec odpošlje kupcu pisno potrditev naročila pod pogojem, da je kupec predhodno izpolnil vse svoje obveznosti, zlasti da je predložil prodajalcu svoje dokumente, dovoljenje in druge listine, ki jih mora preskrbeti kupec, ter da je v celoti vplačal avans, če je dogovorjen.

21. člen - Velja, da je prodajalec spoštoval dobavni rok, če je pred njegovim iztekom odposlal blago iz skladišča oziroma obvestil kupca o tem, da je blago pripravljeno za odpremo.

22. člen - Prodajalec ima pravico podaljšati dobavni rok ob nepredvidenih ovirah ali dogodkih, ki niso odvisni od njegove volje, ter ob višji sili, ne glede na to, ali nastanejo le-ti pri njem, proizvajalcu ali njegovih poddobaviteljih. Dobavni rok se podaljša za trajanje ovire ali dogodkov.

23. člen - Prodajalec spoštuje dogovorjeni dobavni rok, če je kupec izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti.

24. člen - Če je zamuda pri izdobavi nastala izključno po prodajalčevi krivdi in je zaradi tega kupec imel škodo, ima kupec pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,5 % za vsak polni teden zamude, vendar skupaj največ 5 % od vrednosti tistega dela blaga, ki ga kupec zaradi zamude pri izdobavi ni mogel pravočasno uporabiti.

25. člen - Če kupec uveljavlja plačilo pogodbene kazni, mu ugasne pravica do uveljavljanja vseh drugih odškodninskih zahtevkov.

26. člen - Škoda, ki bi kupcu nastala zaradi zamude z dobavo naročenega blaga ne bremeni prodajalca.

2.1.4.  Odprema in transport blaga

27. člen - Prodajalec prodaja blago kupcu fco skladišče prodajalca v Slovenj Gradcu oziroma fco skladišče PE Maribor ali PE Ljubljana, naloženo na transportno sredstvo kupca ali po kupcu izbranega prevoznika ali špediterja. Prodajalec se obvezuje, da bo po naročilu in na stroške kupca najustrezneje organiziral prevoz blaga do želenega kraja. Poštnino zaračunamo po veljavnem ceniku Pošta Slovenija d.o.o. ali za vecje pošiljke po ceniku logisticnega podjetja, ki bo pošiljko dostavilo. Za pošiljke, katerih vrednost naročila je manjša od 70 € (brez DDV), zaračunamo stroške pakiranja in pošiljanja v višini 4 €. 

28. člen - Prodajalec bo kupca obvestil o dnevu predaje blaga. Vrsto in količino blaga skupaj ugotovita kupec in prodajalčev zastopnik na nakladalnem mestu.
Riziko zaradi uničenja ali poslabšanja stvari preide s prodajalca na kupca v trenutku, ko prevzame blago.

29. člen - Prodajalec izroči blago kupcu v posest z neposredno izročitvijo blaga, oziroma v trenutku, ko ga preda v posest izbranemu prevozniku ali špediterju. V last kupcu pa v trenutku plačila celotne kupnine.

 

2.1.5. Embalaža

30. člen - Prodajalec zaračunava kupcu embalažo v polni vrednosti, enako kakor proizvajalec prodajalcu. Če kupec vrne vračljivo embalažo nepoškodovano v 30 dneh po prejemu blaga fco skladišče prodajalca, mu ta povrne 75 % zaračunane vrednosti. Kupec mora na spremnem dokumentu, s katerim vrača embalažo, navesti številko in datum prodajalčeve dobavnice. Če je vrnjena embalaža poškodovana, je prodajalcu ni treba prevzeti in plačati.

6. člen - Prodajalec bo na podlagi ustnega, telefonskega ali pisnega povpraševanja kupcu v najkrajšem času izdelal ponudbo, ki je za prodajalca zavezujoča (rok je naveden na ponudbi), če vsebuje natančno označbo blaga po količini in kakovosti, ceno za blago in rok, v katerem lahko kupec ponudbo sprejme. V vseh drugih primerih prodajalčeva ponudba ni obvezujoča.

3.1. Zavarovanje plačil

31. člen - Prodajalec lahko zahteva od kupca garancijo za plačila v obliki bianco bariranega čeka ali akceptnega naloga, ki ga lahko prodajalec vnovči samo, če je kupec zamudil več kot pet dni s plačili zapadlih faktur. Prodajalec se obveže, da bo kupca o vnovčitvi pravočasno obvestil.

32. člen - Kupec bo na prodajalčevo zahtevo dokument iz prejšnjega odstavka poslal prodajalcu hkrati s podpisano pogodbo ali ob prvem naročilu. Prodajalec mu prejem pisno potrdi.

 

3.2. Nastanek dolžniško - upniškega razmerja (DUR)

33. člen - Stranki sta sporazumni, da nastane DUR z dnem prevzema blaga oziroma z dnem odpreme po pošti ali z drugim transportnim sredstvom.

Prodajalec se obvezuje poslati fakturo v 7 dneh od dneva opreme.

 

3.3. Plačevanje

34. člen - Kupec plača svojo obveznost z virmanskim nalogom, s čekom ali kompenzacijo v dogovorjenem roku od dneva nastanka DUR.
Kot dan izpolnitve obveznosti se upošteva dan, ko prodajalec prejme denarna sredstva na svoj poslovni račun.
 
35. člen - Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bo kupec ob plačilu oziroma zavarovanju plačila pisno obvestil prodajalca, katere svoje obveznosti poravnava. Če prodajalec obvestila ne prejme, bo pokrival kupčeve obveznosti po vrstnem redu v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

 

3.4. Zamuda pri plačilu

36. člen - Če kupec zamudi s plačilom, ima prodajalec pravico zaračunati za vso zamudo zamudne obresti po obrestni meri, ki jo določa Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1, Ur. list RS, št. 56/2003).

37. člen - Če kupec iz neupravičenih razlogov ustavi plačevanje ali če se njegove gmotne zmožnosti poslabšajo tako, da ogrožajo plačilo kupnine, lahko prodajalec pisno obvesti kupca o tem, da šteje za zapadlo vso neplačano kupnino. Če kupec kljub temu ne poravna celotne kupnine ali preostalega dela kupnine v osmih dneh, lahko prodajalec razdre pogodbo ali uveljavi pridržek lastninske pravice in kot lastnik zahteva od kupca vračilo izdelka. V vsakem primeru pa ima prodajalec pravico zahtevati povračilo škode, ki jo je povzročil kupec.

38. člen - Prodajalec si prav tako pridržuje pravico, da v primeru iz prejšnje točke odkloni nadaljnja kupčeva naročila, čeprav jih je že potrdil.

39. člen - Na zamudo pri plačevanju bo prodajalec opozarjal kupca z opomini, ki mu jih bo pošiljal po svoji presoji. Če kupec kljub trikratnemu opozorilu (zadnji opomin pred tožbo) ne poravna svojih obveznosti, bo prodajalec ravnal v smislu člena 59. iz končnih določb.

 

3.5. Zamudne obresti

40. člen - Prodajalec bo kupcu po potrebi pošiljal obračun zamudnih obresti, ki jih mora kupec v 7 dneh pisno potrditi oziroma grajati. Če kupec v prej omenjenem roku tega ne stori, se upošteva, da se z izračunom strinja in da bo znesek poravnal v pogodbenem roku.

41. člen - Za zamudo pri plačevanju zamudnih obresti veljajo enaki pogoji kot v 42.členu.

 

3.6. Kompenzacije

42. člen - Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta:

- morebitne medsebojne terjatve kompenzirali pod pogojem, da bodo istovrstne (denarne) zapadle, likvidne in nesporne, do višine manjše terjatve, v presežku pa bo terjatev ostala samostojna. Kompenzacijo je upravičen izjaviti eden od partnerjev samoiniciativno, o tem pa mora obvestiti sopogodbenico;

- sodelovali in se angažirali v obveznih in verižnih kompenzacijah.

4.1. Jamčevanje za stvarne in očitne napake

43. člen - Prodajalec jamči, da izdelek, ki ga izroči kupcu nima stvarnih napak. Kupec mora ob prevzemu izdelka le-tega pregledati. Če ugotovi kakšno stvarno napako, jo mora takoj grajati.

44. člen - Prodajalec upošteva grajo stvarnih napak skladno z določilom člena 461. Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov le, če so upravičene in če kupec o tem nemudoma (najkasneje v osmih dneh) obvesti prodajalca z zapisnikom, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. Zapisnik mora podpisati tričlanska komisija. Za pošiljke, pri katerih bi vzrok za reklamacijo nastal med transportom, mora reklamacijski zapisnik sopodpisovati tudi prevoznik oziroma mora kupec predložiti zapisnik namenske železniške postaje, če je blago potovalo po železnici.

45. člen - Reklamacije skritih napak se rešujejo v skladu s 462. členom Obligacijskega zakonika in kupec obvesti prodajalca enako in v enakem času kakor v prejšnjem odstavku.
Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev odkar je bilo blago izročenu kupcu.
Reklamacijsko blago mora kupec zadržati do rešitve reklamacije oziroma do prodajalčevega naloga za predisponiranje, sicer odgovarja za nastalo škodo in stroške. Kupčevo uveljavljanje reklamacije na zadrži njegove obveznosti plačila dobavljenega mu blaga.
Prodajalec daje kupcu garancijo za brezhibno delovanje stvari v določenem času in sicer v  enakem obsegu, kakor jo daje prodajalcu prodajalčev dobavitelj.
Če je zahtevek iz naslova jamčevanja za napake upravičen, bo prodajalec grajan izdelek zamenjal takoj ali najkasneje v enakem roku, kakor je bil grajan izdelek izdobavljen. Vsi stroški za zamenjavo bremenijo prodajalca.

46. člen - Nadaljnji kupčevi zahtevki, zlasti zahtevek za nadomestilo škode, ki ni nastala na izdelku, ki je predmet dobave, so izključeni, razen če se dokaže, da je prodajalec škodo zakrivil naklepno ali iz hude malomarnosti.
V zvezi s prodanim blagom  prodajalec odškodninsko odgovarja kupcu za nastalo škodo le v primeru, če kupec dokaže prodajalcu, da je bila škoda povzročena naklepno ali iz hude malomarnosti.
 
47. člen - Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane iz naslednjih razlogov:
- napačno ravnanje z napravo oziroma nespoštovanje navodil za uporabo,
- napačna montaža ali zagon od kupca ali tretjih nepooblaščenih oseb,
- škoda, ki nastane kot posledica nadaljnje uporabe, čeprav se je pojavila napaka.

48. člen - Jamčevanje za napake je izključeno, če je poskušala napako odpraviti nepooblaščena oseba.
Kupec ima pravico odpraviti napako sam ali ob pomoči tretjih oseb samo v nujnih primerih to je, če je ogrožena varnost oseb ali stvari oziroma če je prodajalec z odpravo reklamacije v zamudi.

 

4.2. Garancija za brezhibno delovanje

49. člen - Kupec ima pravico uveljavljati zahtevke iz naslova garancije za brezhibno delovanje stvari v roku, pod pogoji in tako, kot je določeno v prodajalčevi garancijski izjavi oziroma garancijskem listu.

50. člen - Kupec izgubi pravico iz naslova garancije v primerih, ki so določeni v garancijski izjavi, zlasti pa, če izdelki niso montirani strokovno oziroma v skladu z navodili za montažo in uporabo.

51. člen - Splošni garancijski rok za prodajalčev asortima izdelkov je 12 mesecev od dneva prodaje.

52. člen - Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na dobavljenih izdelkih vse do popolnega plačila kupnine z obrestmi in drugimi stroški vred. Pridržek lastninske pravice velja tudi, če dobavljeni izdelek vgradi v kakšno drugo napravo.

53.člen - Če, kupec proda izdelek, na katerem obstoja pridržek lastninske pravice, pridobi prodajalec na podlagi tega določila za zavarovanje svoje terjatve do kupca odstopljeno terjatev, ki jo ima kupec do novega naročnika.

54. člen - Prodajalec ima pravico zahtevati izročitev blaga, na katerem obstaja pridržek lastninske pravice v vseh primerih, ko kupec ne poravna kupnine v celoti.

55. člen - Do celotnega plačila kupnine kupec oziroma naročnik v nobenem primeru ne sme dobavljenih stvari zastaviti ali kako drugače obremeniti.

56. člen - Prodajalčevi zastopniki lahko dajejo kupcu ustna in pisna tehnična priporočila glede uporabe izdelka ali naprave po svoji najboljši vednosti, ki pa podjetja v ničemer ne zavezujejo. Izključeni so tudi vsi eventualni kupčevi zahtevki zoper podjetje, tudi odškodninski, za katere se ugotovi, da izhajajo iz napačnih informacij prodajalčevih zastopnikov.

57. člen - Če nastanejo med poslovanjem nepredvidene ovire ali dogodki, ki niso odvisni od prodajalčeve volje ali zaradi višje sile, če se zaradi tega bistveno spremeni gospodarski pomen ali če okoliščine bistveno vplivajo na prodajalčevo dobavo ter če se po sklenitvi posla izkaže, da naročila ni mogoče izpolniti v celoti ali v njenih bistvenih sestavinah, se določila teh pogojev ustrezno prilagodijo novo nastalim okoliščinam. Prodajalec bo kupca seznanil s prej navedenimi okoliščinami in mu istočasno posredoval novo prilagojene pogoje prodaje.

58. člen - Če to ni mogoče, ima prodajalec pravico na podlagi  enostranske pisne izjave odstopiti od naročila v celoti ali delno. Razloge za odstop od naročila mora prodajalec sporočiti kupcu pisno takoj, ko mu postanejo znani. Če prodajalec odstopi od naročila v skladu z določili te točke, kupec nima pravice zahtevati nobene odškodnine.

59. člen - Stranki bosta poskušali reševati vse spore, ki izhajajo iz medsebojnega sodelovanja ali so v zvezi s temi razmerji, predvsem sporazumno.
Za reševanje vseh sporov, ki jih stranki sami ne moreta rešiti ali nočeta skleniti kompromisa, z odškodninskimi tožbami vred, je krajevno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

60. člen - Ti pogoji ostanejo v veljavi in obvezujejo stranki kljub pravni neveljavnosti njenih posameznih členov in pogojev ali določenih točk. Pravno praznino, ki nastane zaradi neveljavnosti posameznih členov ali določil te pogodbe, morata pogodbeni stranki nadomestiti z izpolnitvijo manjkajoče obveznosti v dobri veri in po svojih najboljših zmožnostih in poštenju v smislu pogodbenih določil.

61. člen - Splošni prodajni pogoji začnejo veljati s 1.11.2010 in veljajo do preklica ali izdaje novih.

Ponudnik ne shranjuje besedila pogodbe. Prosimo, da svoje naročilo in pogoje shranite sami, če si jih želite ogledati pozneje.