Schrack Technik d.o.o.

Splošni pogoji uporabe

SPLOŠNI POGOJI UPORABE – SCHRACK TECHNIK d.o.o.

Zadnja posodobitev: 17. maj 2021

Splošne določbe in veljavnost pogojev uporabe

Schrack Technik d.o.o., Pameče 175, SI-2380 Slovenj Gradec (na kratko: "Schrack") zagotavlja različne aplikacije in orodja (skupno na kratko: "orodja").

Kadar je v pogojih uporabe navedeno "mi", "nas" ali "naši", to predstavlja podjetje Schrack.

Uporaba orodij, ki jih ponujamo, je dovoljena samo na podlagi teh pogojev.

Orodja se lahko uporabljajo samo za podjetniške namene ali namene usposabljanja (šola, študij, poklicno usposabljanje itd.). Poleg tega jih lahko uporabljajo le osebe, ki so dopolnile 15 let. Z vašo registracijo potrjujete, da boste orodje uporabljali samo za namene, ki so navedeni in ste stari najmanj 15 let.

Ti pogoji uporabe urejajo odnos med vami kot uporabnikom in podjetjem Schrack kot razvijalcem in/ali operaterjem orodij. Pogoji uporabe predstavljajo pogodbo med vami in podjetjem Schrack. Če se ne strinjate s temi pogoji uporabe, niste upravičeni do dostopa ali uporabe naših orodij. Z uporabo naših orodij priznavate in sprejemate vse določbe teh pogojev uporabe brez omejitev.

Določbe v vaših pogodbah in drugi vaši pogoji poslovanja so v zvezi z uporabo orodij popolnoma neveljavni, ne glede na to če, kdaj in v kakšni obliki smo bili z njimi seznanjeni. Dogovorjena odstopanja od posameznih določb teh pogojev uporabe so veljavna le za posamezne primere in za njih je potrebna predhodna pisna potrditev z naše strani, da bi stopila v veljavo. Molk z naše strani ne šteje za privolitev.

Uporaba in registracija

Za uporabo orodij se je potrebno registrirati. Registracija je enkratna in omogoča dostop do vseh orodij. Pridržujemo pa si pravico, da lahko v prihodnosti uvedemo ločeno registracijo, po možnosti pod ločenimi pogoji, za posamezna orodja, da spremenimo način registracije in zahtevamo druge ali dodatne informacije.  

Odgovorni ste za točnost in popolnost vaših podatkov, ki ste nam jih posredovali ob registraciji ter za zaupno in varno hranjenje podatkov o dostopu. Odgovorni ste za vse dejavnosti, ki se izvajajo v okviru vašega računa, vključno z dejavnostmi tretjih oseb, ki ste jim zaupali podatke o računu ali so jih pridobile zaradi vašega neprevidnega ravnanja.

Dostop do orodij

Za uporabo naših orodij morajo biti izpolnjene minimalne tehnične zahteve. Te zahteve se lahko občasno spreminjajo. Nismo dolžni podpreti določenega razvojnega stanja tehnike. Dostop do naših spletnih orodij je trenutno mogoč le z aktivno in dovolj hitro spletno povezavo. Stroške za spletno povezavo zaračunava vaš ponudnik, na to ne moremo vplivati. Upoštevati je treba, da lahko pride pri nalaganju vsebin do precejšnjega obsega prenosa podatkov, zato je treba tako doma kot v tujini poskrbeti za ustrezne ukrepe za omejitev stroškov prenosa podatkov.

Zaradi narave interneta ne moremo obljubiti stalne in nemotene razpoložljivosti ter dostopnosti orodij. Lahko omejimo razpoložljivost orodij, določenih področij ali funkcij orodij, zaradi doseganja meje zmogljivosti, zagotovitve varnosti in integritete naših strežnikov ali za izvajanje vzdrževalnih dejavnosti za zagotovitev pravilnega ali izboljšanega delovanja orodij. Orodja lahko izboljšujemo, razvijamo in spreminjamo ter občasno uvajamo nove storitve.

Intelektualna lastnina

Sama orodja in njihova sestava so zaščitena z avtorskimi pravicami, zakonom o varstvu podatkov in pomožnim zakonom o avtorskih pravicah. Do teh si pridržujemo vse pravice.

Pridržujemo si vse pravice, ne samo na avtorske pravice in pravice uporabe, tudi na vsebino, ki smo jo ustvarili mi, zlasti na besedila, logotipe, grafike, fotografije in oblikovanje.

Vsebina, ki smo jo ustvarili, se lahko uporablja samo za aplikacije, ki so na voljo v ustreznem orodju. Vsaka druga uporaba je nedopustna, razen če ni z nami pisno drugače dogovorjeno.

Pravice do spremembe in onemogočenja orodij

Po lastni presoji in brez predhodne najave imamo pravico dodajati nove elemente kot sestavne dele in/ali kot dodatek k orodjem ter s tem temeljito spremeniti vrsto uporabnosti. Prav tako imamo pravico odstraniti funkcije ali popolnoma onemogočiti orodja in ukiniti našo storitev.

Zapiranje uporabniškega računa

Dostop do vašega računa lahko prekinemo tudi brez predhodnega obvestila, če obstaja utemeljen sum, da vi ali tretja oseba, ki uporablja podatke o vašem računu, kršite te pogoje uporabe ali veljavno pravo v zvezi z uporabo orodij ali če je to nujno zaradi nastanka tehničnih okoliščin ali varnostnih težav. Obvestili vas bomo, če obstaja utemeljen sum kršitve teh pogojev uporabe ali veljavne zakonodaje in vam dali možnost, da to upravičite in pojasnite. Če suma ni mogoče zavreči, lahko nepreklicno zapremo vaš račun, če menimo, da je to potrebno glede na resnost kršitve. Po tem izgubite dostop do vseh orodij.  

Spremembe pogojev uporabe

Zaradi sprememb v naših orodjih in veljavne zakonodaje ali iz drugih operativnih razlogov je nujno te pogoje posodabljati. Po posodobitvi teh pogojev, jih lahko sprejmete ali pa prenehate uporabljati naša orodja. Če boste orodja še naprej uporabljali po posodobitvi, smatramo to kot privolitev v nove pogoje in kot izjava o soglasju, ki je za vas zavezujoča.

Garancija in odgovornost

Dokler vam orodja dajemo na voljo brezplačno, izključujemo za njih kakršnokoli jamstvo.

Orodja služijo kot pomoč pri predhodni izbiri izdelkov iz našega sortimenta za podporo načrtovanja projektov vseh vrst.

Izrecno je poudarjeno, da mora uporabnik preveriti predlog orodja glede zahtev, potrebnih za njegov projekt in ga po potrebi sam prilagoditi. Za pravilnost in/ali popolnost ne prevzemamo nobene odgovornosti.

V primeru poškodbe osebe smo odgovorni v skladu z zakonskimi določbami. Sicer je naša odgovornost omejena na naklepna dejanja in hudo malomarnost, za škodo povzročeno zaradi lažje malomarnosti ne odgovarjamo. Za posredno škodo in izgubljeni dobiček odgovarjamo le v primeru naklepnega dejanja.

Ne odgovarjamo za nezakonite posege tretjih oseb (kot so virusi, hekerji), razen kot posledica neizpolnjevanja naše dolžnosti skrbnega ravnanja.

Ne nudimo nobenega jamstva za nemoteno in/ali stalno razpoložljivost orodij.  

Ne prevzamemo nobene odgovornosti za škodo v zvezi s težavami pri prenosu, z okvarami komunikacijskih linij, s težavami ali tehničnimi napakami mobilnega interneta, telefonskim omrežjem ali z linijami, s spletnimi sistemi, strežniki  ali ponudniki internetnih storitev, računalniške opreme, programske opreme, kot tudi za izpad e-poštne storitve, razen če smo to zaradi hude malomarnosti povzročili mi.

Odškodnina

Zavezujete se, da boste v primeru neposredne in posredne škode ter povzročenih stroškov (vključno s stroški opominov, izvršbe in odvetnika), ki so nastali zaradi dokazane kršitve teh pogojev uporabe ali drugih veljavnih predpisov, kot tudi zakonodaje, nam, našim hčerinskim družbam, povezanim podjetjem, vodjem, zaposlenim, oglaševalcem, partnerjem in tudi tretjim osebam, plačali odškodnino in sprejeli vso odgovornost za nastalo škodo.

Komunikacija

Pravico imamo, da pošiljamo vsa pisna obvestila na e-poštni naslov, ki ste ga nazadnje navedli pri registraciji ali posodobitvi podatkov vašega računa. Izjave z vaše strani, ki se nanašajo na pogodbo, morajo biti poslane na naš e-poštni naslov, naveden v našem impresumu.  

Varstvo podatkov

V okviru uporabe orodij delno samodejno zbiramo določene podatke, ki so potrebni za uporabo orodij. Ti vključujejo:

  • Glavni podatki (npr. poštna številka, država, spol, starost, e-poštni naslov).
  • Tehnični podatki (npr. strojna oprema, ponudnik interneta, uporabljeni brskalnik).
  • Podatki, specifični za uporabnika (npr. ocena uporabe posameznih funkcij in orodij, dnevnik dejavnosti).

Te podatke obdelujemo, z namenom:

  • zagotoviti orodja in z njimi povezane funkcije,
  • izboljšati in razširiti funkcije ter lastnosti orodij,
  • za preprečevanje in/ ali odpravljanje zlorab in okvar ter
  • za obveščanje o orodjih in naših izdelkih/storitvah.

Dodatne informacije o podatkih, ki se obdelujejo med uporabo orodij, ustrezne pravne podlage in dodatne informacije, lahko najdete v naši izjavi o varstvu podatkov.

Končne določbe

Za te pogoje uporabe in poslovni odnos med vami in nami, vključno z morebitnimi vprašanji o veljavni sklenitvi pogodbenega razmerja in vključno z morebitnimi spori, velja zakonodaja Republike Slovenije, z izključevanjem zasebnega mednarodnega in kolizijskega prava. Če  ste potrošnik v smislu Zakona o varstvu potrošnikov in uporabljate ta orodja za izključno zasebne  namene,  izbira tega prava ne pomeni, da bi vam bila odvzeta zaščita, ki vam jo zagotavljajo odločbe zakonodaje države, v kateri imate običajno prebivališče in od njih ni dovoljeno odstopati s sklenitvijo sporazuma (načelo  ugodnosti).

Če ste podjetnik, je v sodni pristojnosti za gospodarske zadeve izključno sodišče pristojno za naš sedež. Če ste potrošnik v smislu Zakona o varstvu potrošnikov, velja zakonska sodna pristojnost.

Če bi bila katera določba v teh pogojih uporabe neveljavna ali bi takšna postala, ostane veljavnost drugih določb nespremenjena.

Za potrošnike: Če imate stalno prebivališče v EU, lahko dostopate do spletne platforme Evropske komisije za reševanje sporov preko spleta tukaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Vendar pri reševanju sporov preko spleta mi ne sodelujemo.